Toanielútsje 2022 wat wie it leuk en gesellich sa mei elkoar.

Wy hawwe 9 april mei elkoar in rûnlieding hân troch Menaam mei Bert Natuur. En dernei hawwe hearlik in bakje kofje of thee by de theetún in Slappeterp helle. Genietsje!