Gearfetting fan it stik
Ek dit jier is it wer slagge om in nijsgjirrich stik út te sykjen. Wy spielje dit jier it stik "Twa". It stik is oarspronklik skreaun troch Jim Cartwright mar is yn 't Frysk oerset troch Romke Toering. In oantal jierren ferlyn is it stik ek troch Tryater op ferskate plakken yn Fryslân spile.

It stik spilet him ôf yn in doarpskroech dêr't ferskate minsken komme foar in drankje en wat praat. Meastentiids is it rêstich yn 't kafé en slúte de kastlein en it kastleinske, Klaas en Jantsje van der Zee, de doarren al foar tsienen, mar fan 'e jûn is het ûnferwachts wer ris in topjûn, sa as dy mar ien of twa kear yn it jier foarkomt. Gesellichheid ten top, mar ek fertriet... it is nammentlik ek eksakt sân jier lyn dat Klaas en Jantsje harren soan ferlern hawwe by in slim ûngemak. Dit hat er alles mei te krijen dat de spannings sa no en dan heech oprinne. Dit, yn kombinaasje mei in oantal frjemde gasten, belovet in jûn te wurden dy 't de oare gasten, jimme, net sa gau ferjitte sille.

It stik wurdt troch ús opfiert op freed 20 en sneon 21 jannewaris oansteande, om 20.00 oere yn 'e Black Horse yn Menaam.

Gearfetting fan it stik
Ek dit jier is it wer slagge om in nijsgjirrich stik út te sykjen. Wy spielje dit jier it stik "Twa". It stik is oarspronklik skreaun troch Jim Cartwright mar is yn 't Frysk oerset troch Romke Toering. In oantal jierren ferlyn is it stik ek troch Tryater op ferskate plakken yn Fryslân spile.

It stik spilet him ôf yn in doarpskroech dêr't ferskate minsken komme foar in drankje en wat praat. Meastentiids is it rêstich yn 't kafé en slúte de kastlein en it kastleinske, Klaas en Jantsje van der Zee, de doarren al foar tsienen, mar fan 'e jûn is het ûnferwachts wer ris in topjûn, sa as dy mar ien of twa kear yn it jier foarkomt. Gesellichheid ten top, mar ek fertriet... it is nammentlik ek eksakt sân jier lyn dat Klaas en Jantsje harren soan ferlern hawwe by in slim ûngemak. Dit hat er alles mei te krijen dat de spannings sa no en dan heech oprinne. Dit, yn kombinaasje mei in oantal frjemde gasten, belovet in jûn te wurden dy 't de oare gasten, jimme, net sa gau ferjitte sille.

It stik wurdt troch ús opfiert op freed 20 en sneon 21 jannewaris oansteande, om 20.00 oere yn 'e Black Horse yn Menaam.