Wolsto ek toaniel spylje?

Stjoer in berjocht fia ús Facebook side of op dizze side en druk dan op kontakt.

Wa wit spilesto yn 2021 wol in foarstelling mei JTM!!

Fet leuk!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijkt het je leuk om toneel te spelen?

Stuur een mailtje naar: jongereintoanielmenaam@gmail.com.

 

Útfiering Jongerein Toaniel Menaem!

 

Fan 6 febrewaris ôf is der drok repetearre en no binne ús jongerein oan de útfiering ta!

 

Der is yn twa ploegen repetearre omdat der sa'n soad jeugd belangstelling hie. Twa hiel ferskillende ienakters binne ynstudearre: "Op de camping" en "Mei alle geweld".

It is in leuke tiid, sa meiïnoar te repetearjen. Der binne klean en dekoarstikken byinoar socht, it ljocht en lûd is oanslúten en de schmink leit klear.

De spanning nimt ta, want it wurdt no wol hiel echt!

 

Dus, kom allegearre foar ús útfiering nei Black Horse op

 

snein 13 april om 15.30 oere

 

 

 

 

Mei alle geweld
Affiche fan de ienakter dy't spile wurd op snein 13 april.
mei alle geweld affice 2.doc
Microsoft Word document 469.0 KB
Op fakânsje
Affiche fan de ienakter dy't spile wurd op snein 13 april troch Jongerein Toaniel Menaem
affiche op fakânsje.doc
Microsoft Word document 116.0 KB
TS Menaem stukje jongereintoaniel januar
Microsoft Word document 57.0 KB