Wolkom by Toanielselskip Menaem


Op freed 18 jannewaris  2019 tusken 17.00 en 19.00 oere binne de tagongskaarten te keap by Brasserie A31, foarhinne Schatzenburg. Fanôf 21 jannewaris kinne kaarten allinnich tillefonysk besteld wurde op til. nr. 06 57827067. De kaarten lizze dan op de dei fan de foarstelling klear bij de kassa. 

Tagongsprizen binne 

 

Freed 

Sneon 

Snein 

Leden 

€ 8,- 

€ 10,- 

€ 8,- 

Jeugd o/m 16 jier 

€ 4,- 

€ 6,- 

€ 4,- 

Freonen TS Menaem 

€ 8,- 

€ 10,- 

€ 8,- 

Net-leden 

€ 10,- 

€ 12,50 

€ 10,- 

 

Mei tank oan ús stipers dy ûnder oaren ús ferlotting en dekorbou mooglik meitsjen.

De repetysjes fan Toanielselskip Menaem binne yn folle gong en ek efter de skermen wurdt hurd wurke om wer moaie foarstellingen del te setten.

Dit seizoen spylje wy “De kat yn de kelder”, in klucht fan Pol Anrys, oerset troch Gurbe Dijkstra.

Yn it stik lit majoar Evarist Tanghe,  alhiel tsjin it sin fan syn “soere” suster Serafine, de kânsearme húshâding De Kat tydlik yn de kelder fan syn hûs wenje, yn ôfwachtsjen fan in sosjale hierwenning.
De famylje De Kat hat ynearsten neat mei de kelder by de majoar mar dat feroaret al rillegau   as blykt dat it hûs fan de majoar grinst oan in bankgebou.
Felix, heit en haad fan de húshâlding, sjocht syn kâns op de “jackpot” wol sitten……. Hoe dit fjirder ôfrint? Wy hâlde jim op de hichte.

 

Notearje alfêst de data fan ús útfieringen : 2 en 3 febrewaris en 8 en 9 febrewaris 2019.