Wolkom by Toanielselskip Menaem


Yn septimber begjint  it nije seizoen foar Toanielselskip Menaem. It stik is útsocht, de rollen binne ferdield en de spilers binne al oan it lêzen. Ek dit seizoen is de regy yn hannen fan Egbert Holl.

Wy repetearje op ús fertrouwde plakje by Schatzenburg en yn febrewaris  2018 sille wy dêr ek wer ús útfiering hâlde. De datums meitsje wy noch bekend.

Nij is de namme. Horeca Schatzenburg wurdt tenei Brasserie A31 neamd.

 

De titel van it stik ferklappe wy noch net. 

 

Dit seizoen wolle wy ek de jeugdspilers fan JTM bij de produksje belûke.  Sy wurde  benadere om te figurearjen. Sa hoopje wy dat de jeugd entûsjast bliuwt foar it toaniel, want wy hawwe de jeugdspilers hiel hurd nedich.

Dus noch in kear in oprop! Help ús om it jeugdtoaniel yn stân te hâlden!

Do hoechst gjin toanielerfaring te hawwen, mar dochst  graach wat mei jongerein  en foar jongerein, fynst  toaniel leuk, kinst  organisearje, bist kreatyf, knoopst  leafst de losse eintsjes oan elkoar of bist  mear fan de “hand-en-span-diensten”, nim kontakt op fia ús webside.

 

Bist  âlder as 18 jier en wolst ek graach toanielspylje? Kom in kear del op ien fan ús repetysjes of nim ek kontakt op fis ús webside.

 

 

 

 

Seizoen 2016- 2017 wie in bysûnder en emosjoneel seizoen. Mei it ferstjerren fan Minne Dijkstra fielde it as der in boustien yn it gehiel ûntbriek.
Fertriet en fersleinens oerhearsken die earste wiken. Dochs binne wy  trochgien mei it stik Lamelos.
Mei as resultaat 4 geweldige foarstellingen yn in prachtich dekor en publyk dat genoaten hat.

 

Ek dit seizoen wiene de repetysjes en de útfieringen bij horeca Schatzenburg. It podium dêr waard ferhege, sadat it publyk alles goed sjen koe. De kaartferkeap gong op deselfde wize mei 2 foarferkeapdata. Nij dit jier wie de mogelijkheid om te beljen mei in nûmer fan it selskip.

 

Wy rjochtsje ús no wer op it kommende seizoen. It nije stik is bekend en de spilers binne drok oan it lêze en leare. Egbert Holl sil ús wer regissearje. Wy hawwe der sin oan!