Wolkom by Toanielselskip Menaem


Op 31 jannewaris, 2 en 8 febrewaris spylje wy foar jim by Brasserie A31 oan de Rypsterdyk yn Menaam de tragikomeedzje "Gouden hantsjes" fan Haye van der Heyden. 

 

Mei de pensjonearde sakenman Louis giet it foar de wyn. Alles wat hy oanrekket, feroaret yn goud. Mar die gouden hantsjes kinne net foarkomme  dat syn frou Emma oan kanker stjert. Op har stjerbêd lit se Louis belove dat hy wer lokkich wurde sil. De froulju yn syn omjouwing dogge harren bêst om ynfloed út te oefenjen op hoe't Louis syn libben foarm jout en foaral mei wa! Ek syn soan bemoeit him mei it lok fan Louis.

It is in stik oer it belang fan de leafde en oer de dea. In komysk stik mei seker ek djipsinniche mominten.

 

Kaarten kinne op 17 jannewaris tusken 17.00 en 19.00 oere kocht wurde by Brasserie A31. Dernei kinne kaarten allinnich noch tillefonysk besteld (op wurkdagen tusken 18.00 en 19.00 oere) of oan de kassa kocht wurde. Let wol op: per foarstelling binne der 100 kaarten beskikber.

Toanielselskip Menaem steuntuteraard ek de wurkgroep MFA. In diel fan de opbringst fan ús ferlotting giet nei de MFA. 

Kom dus nei ien fan ús foarstellings, genietsje fan in jûntsje toaniel en keapje foaral lotten! 

Tige tank oan ús stipers dit seizoen!

De toanielútfierings fan “De Kat yn de kelder” lizze alwer in pear moanne  efter ús en yntusken  ha wy ús Algemiene Ledegearkomste ek hân. Dat betsjut dat it nije seizoen foar ús begongen is. De lêskommisje giet wer ferskate stikken lêzen en wy hoopje fansels dat wy wer ta in moaie kar komme.
Mei  it stik “De Kat yn de kelder” hawwe wy trije nominaasjes yn de wacht sleept. Op de slûtjún op sneon 13 april binne wy mei in grut oantal leden nei de útrikking west. En wy binne yn de prizen fallen. Mei ús produksje “De Kat yn de kelder” binne wy as twadde yn de A-klasse einige! En dat is wat om grutsk op te wêzen. Ek omdat it in priis is foar de hiele ploech, alle minsken dy't op hokker wize dan ek in bydrage levere ha oan it ôfrûne toanielseizoen.
It publyk joech ús by elke foarstelling  wer fleugels en we hoopje uteraard dat jimme oankommend seizoen wer nei ien fan ús foarstellings komme.

Dit jier bestjit Toanielselskip Menaem 95 jier.Ek hjir ha wy omtinken foar. Oer 5 jier fiere wy dan ús 100-jierig bestean. Wy hoopje fansels dat wy dan noch hieltyd in bloeiende ferieniging binne mei entûsjaste leden. 
Toanielspyljen is in leuke hobby en do hoegst it Frysk net beslist te behearskjen. Boppedat kist  dy as lid ek op oare fronten fertsjinstlik meitsje, efter de skermen yn de bouploech, mei ljocht en lûd, mei klean en attributen. Of misskien wol mei helpe by it finen en benaderjen fan sponsors of fynst it leuk om wat mei sosjale media te dwaan. Elkenien is wolkom! Wolst lid wêze fan it op ien nei bêste  toanieselskip fan Fryslân? Stjoer dan in mailtje.

Dit jier wolle wy ek wer wat dwaan mei jeugdtoaniel . De bedoeling is om yn novimber in ienakter op te fieren. Hjirfoar hawwe wy fansels jeugd nedich. Do hoechst net beslist erfaring te hawwen yn it spyljen, entûsjasme is al foldwaande.
Liket jeugdtoaniel dy wat? Wolst mear witte? Nim dan kontakt op fia dizze side.