Wolkom by Toanielselskip Menaem


Toanielselskip Menaem spilet yn febrewaris it stik “Lamelos” fan Tjerk Kooistra by Horeca Nij Schatzenburg oan de Rypsterdyk 23 yn Menaam.

 

Lamelos is ynspirearre op Loenatik, in Nederlânske komyske tillevyzjesearje.

It stik spilet him ôf yn in psychiatryske ynrjochting.  De pasjinten krije foar wat mear sinten in bytsje ekstra soarch. Der sit by allegearre wol in stekje los, mar sy binne dochs sa gek noch net. As sy hearre dat Lamelos ticht giet, wurdt der in plan makke om Lamelos iepen te hâlden …..

 

 

Mei Tank oan ú stipers en de middenstân