Jan Doetjes, foarsitter till. 45

Arina Joustra, skriwster, till. 45

Klaas de Jong, ponghalder, till. 45

Janet Rekker, lid, till. 45

Tite Cats, lid, till. 45

 

Utnoeging ta it bywenjen fan de ledegearkomste op tiisdei 2 april 2002

om 20.00 oere yn ‘e Black Horse te Menaam.

 

 

WURKLIST

 

Yn ’t skoft kin der smookt wurde bûten it sealtsje en as de need tige heech is hâlde wy twa skoften!

 

1.             Iepenjen

 

2.             Meidielingen

 

3.             Ynkommen/ útgeande stikken

 

4.             Jierferslach skriuwster

 

5.             Jierferslach skathâlder

 

6.             Beneaming rekkenopnimmers

 

7.             Bestjoersferkiezing, ôfgeand is Janet Rekker, hja is net op ‘e nij te beneamen. Kandidaten kinne harren foar as tidens de gearkomste oanmelde bij de foarsitter.

 

SKOFT

 

8.             Ferslach rekkenopnimmers

 

9.             Stipers- en ledejild

 

10.         Winterwurk ‘01/’02

 

11.         Rûnfraach

 

12.         Slúten