Skiednis TS Menaem

 

Toaniel Selskip Menaem is ûntstien út de federaasje fan de Fryske Krite 1888 fan Menameradiel.

Yn 1924 wie der by de Fryske krite mei syn Fryske foardrachten, boekferslagen enz. fraach nei Frysk toaniel en sa is de Fryske krite Menaem útein set mei toaniel spyljen. Doe’t yn 1971 de konkluzje lutsen is, dat it iennige dat de Krite noch oan aktiviteiten die, bestie út de bernefoardrachtkriich en toanielspyljen, is der nei in drege ledegearkomste besletten om út de Fryske Krite te stappen en de namme te feroarjen.

Sa is in 1971 Toaniel Selskip Menaem ûntstien. Deselde minsken en it bestjoer bleaune sitten en binne gewoan fjirder gien mei dat wat se it leafste dienen: toanielspyljen!

 

Nei al dy jierren is TS Menaem in lytse ferieniging mei aktieve leden, freonen fan en stipers.

Alle jirren spylje wy ien toanielstik. Foarop stiet by ús de wille yn’e repetysjes en der wat moais fan meitsjen foar ús doarp.

De sosjale omgong en it gesellich dwaande wêze binne tige wichtige aspekten yn ús ferieniging. 

 

Op ús kontaktside kinst dyn ynteresse toane en kinst dy opjaan as it dy wat liket om te spyljen, foar it lûd/ljocht te soargjen, te bouwen of gewoan om te helpen by de organisaasje.

 

toneelmenaam@gmail.com