Bestjoer

Namme Funksje  
Bettina Bralts  foarsitter  
Petra Hemstra  lid  
Gerda Magré ponghâlder  
Anneke Sinnema  skriuwster  
   lid